torsdag 11. april 2013

It's only fear


Do you hear, its only fear, its only fear, its only fear.
Yes its only fear, its only fear, its only fear,
That keeps you locked in here

                                                                                     - Alexi Murdoch, It's only fear

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar